Zarządzenie Nr 86/2015

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  07 grudnia  2015r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/18/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr V/31/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2015r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr  21/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr  24/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  20 maja 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 43/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwały Nr IX/56/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r.   w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r.,  Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 września 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr X/61/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2015r.   w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 68/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 października  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r.,   Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 października  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r.,  Uchwałą Nr XI/65/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 października 2015r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 listopada 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r., Uchwałą Nr XII/78/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2015r.   wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 3.265,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  3.265,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

 

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   3.265,00 zł,

       - w pkt. 1 zmniejsza się wydatki  bieżące o 19.935,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o  23.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 przesuwa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 18.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2.   W § 6 ust. 1 zmienia się dotacje z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 6 do Uchwały budżetowej:

1)     W pkt. 1 zmniejsza się o 8.700,00 zł dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych,

2)    W pkt. 2 zmniejsza się o 4.000,00 dotację podmiotową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2015r.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia nr 86/2015

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 07 grudnia 2015r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono  3.265,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne gminy związane z wypłatą zasiłków stałych. Po stronie wydatków zmniejszono środki własne o 3.983,00 zł. W związki z czym plan po stronie  wydatków w rozdziale 85216 zmniejszył się o 723,00 zł

Po stronie wydatków przesunięto plan w ramach działów celem płynnego realizowania budżetu. Szczegółowe zmiany dotyczące wydatków majątkowych odzwierciedla załącznik Nr 2a no niniejszego Zarządzenia, a zmiany planu przekazywanych dotacji z budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                    mgr inż. Bogdan Kemnitz