ZARZĄDZENIE Nr  3/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 stycznia  2016 r.

 

 

w sprawie:  zatrudnienia  Dyrektora  Zakładu Komunalnego  w Kleszczewie.

 

 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 7  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2015r.  poz. 1515  ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

1.     Zatrudniam z dniem 01 lutego 2016r. Pana Ryszarda Pomina  na stanowisku Dyrektora  Zakładu Komunalnego w Kleszczewie  na czas nieokreślony.

2.     Zakres czynności, zakres pełnomocnictw i upoważnień oraz wynagrodzenie ustalone zostaną odrębnym pismem.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.