ZARZĄDZENIE Nr 4/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 stycznia 2016r.

 

 

w sprawie :  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla  przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz  § 14 ust. 2 i 5 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r.w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego  oraz   postępowania  uzupełniającego ( Dz. U poz. 1942 ) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

1.     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

2.     Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.     Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do szkół podstawowych dla  których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

2.     Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia  powierza się dyrektorom Zespołów Szkół, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi  w  życie z dniem podpisania.