ZARZĄDZENIE NR 5/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 lutego 2016r.

 

 

w sprawie:  powołania Komisji Stypendialnej  w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 1515 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr V/32/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, zmienionej Uchwałą Nr XVII/125/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2012 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego powołuję Komisję Stypendialną w składzie:  

Pani Dorota Grześkowiak – przewodnicząca komisji

Pan Michał Żelazek – członek komisji

Pan Arkadiusz Borowicz – członek komisji

Pan Krzysztof Krawenda – członek komisji

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.