ZARZĄDZENIE  Nr 7/2016

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  02 lutego  2016r.

 

 

w sprawie :  wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze)  na 2016r.                                                                        

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2015r. Dz. U poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U z  2015 poz. 613 ze zmianami), zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.     Decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2016r.   doręczać będą osobiście za potwierdzeniem odbioru  sołtysi poszczególnych sołectw na obszarze właściwego sołectwa. Wykaz sołtysów stanowi załącznik do  niniejszego Zarządzenia.

2.     Decyzje należy dostarczyć do podatników w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 lutego 2016r.

3.      Ustala się  wynagrodzenie w wysokości 4,00 zł brutto  za  właściwe doręczenie  jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku  (nakazu płatniczego).

                                                                

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2016

                                                                                  Wójta  Gminy Kleszczewo

                                                                                  z dnia 02 lutego  2016r.

 

 

 

WYKAZ  SOŁTYSÓW

doręczających decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)

 na 2016r.  

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Teren  doręczenia decyzji – sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

 

miejscowość  Bylin – sołectwo Bylin

2.

Halina Michalak-Szczepaniak

miejscowość  Gowarzewo- sołectwo Gowarzewo

3.

Eugeniusz Nowicki

miejscowość  Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj  - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki  - sołectwo Komorniki

5.

Bożena Karolczak

miejscowość Krerowo  - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki

7.

Paweł Doba

Miejscowość Nagradowice – sołectwo Nagradowice

8.

Jan Mąderek

miejscowość Markowice  - sołectwo Markowice

9.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki  -  sołectwo Poklatki

10.

Jacek Walkowiak

 

miejscowość Szewce – sołectwo Szewce

11.

Jolanta Fludra

miejscowość   Śródka   -   sołectwo Śródka

12.

Lucyna Jaroszewska

 

Miejscowość  Tanibórz – sołectwo Tanibórz

13.

Mirosława Rutkowska

 

miejscowość Tulce  - sołectwo Tulce

14.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość   Zimin  -  sołectwo  Zimin