ZARZĄDZENIE Nr  8/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 23 lutego 2016r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bieżni lekkoatletycznej 400m  i skoczni do skoku w dal w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
w Kleszczewie w ramach zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie”.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami), art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bieżni lekkoatletycznej 400m  i skoczni do skoku w dal w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie w ramach zadania „Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie” w następującym składzie :

Przewodnicząca:            Agnieszka Kubiak-Pakulska

Sekretarz:                    Karolina El-Masri-Jankiewicz

Członkowie:                  Paweł Siudziński

                                   Mariusz Siwczak

                                   Michał Żelazek

 

§ 2

1.      Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)      ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)      badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)      wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie,

4)      wybór najkorzystniejszej oferty.

2.      Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada Karolina El-Masri-Jankiewicz.

 

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)      wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)      odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

3)      informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.