ZARZĄDZENIE  Nr 10/2016 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 marca 2016 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515 ze zmianami), art. 35 ustawy          z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz Uchwały nr XVI/123/2016 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia  22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa., zarządzam co następuje: 

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w obrębie Tulce, opisaną  poniżej:

1.     Oznaczenie nieruchomości: działka oznaczona w ewidencji gruntów pod numerem 120/2 o pow. 0,1060 ha, objęta księgą wieczystą nr PO1D/00017703/2:

a.     Opis i przeznaczenie: działka stanowi wąski pasek gruntu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi ciąg dolinny wzdłuż cieków wodnych, przeznaczony pod budowę zbiornika retencyjnego „Zbiornik Tulce”;

b.     Cena nieruchomości : 6.980,00 zł + 23 % VAT;

c.     Forma sprzedaży: sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Skarbu Państwa.

2.     Oznaczenie nieruchomości: działka oznaczona w ewidencji gruntów pod numerem 126/2 o pow. 0,1063 ha, objęta księgą wieczystą nr PO1D//00017710/4:

a.     Opis i przeznaczenie: działka stanowi wąski pasek gruntu, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stanowi ciąg dolinny wzdłuż cieków wodnych, przeznaczony pod budowę zbiornika retencyjnego „Zbiornik Tulce”;

b.     Cena nieruchomości : 7.654,00 zł + 23 % VAT;

c.     Forma sprzedaży: sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Skarbu Państwa.

 

§ 2

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia 19 maja 2016 r.

 

§ 3

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.