Zarządzenie Nr 11/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 marca 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

 

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu o 1.489.754,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  1.489.754,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

 

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o  1.449.399,00 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   1.489.754,00zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące o 1.485.932,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o  3.822,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 2a do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.449.399,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

3. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 11/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 marca 2016r.

 

Do planu budżetu wprowadzono zmiany po stronie dochodów i wydatków dotyczące dotacji wg informacji z:

1.  Krajowego Biura Wyborczego zwiększenie dotacji o 2.856,00 zł z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych – rozdział 75101,

2.  Wojewody Wielkopolskiego

 - zwiększono dotację na ośrodki wsparcia 45.720,00 zł – rozdział 85203,

- Zwiększono dotację  na opłacenie składek zdrowotnych 251,00 zł – rozdział 85213 ,

- zmniejszono dotację za zasiłki o   5.000,00 zł – rozdział 85214,

- zwiększono dotacji na zasiłki stałe o 5.355,00 zł – rozdział 85216,

- przyznana dotacja  w wysokości  na usługi opiekuńcze 7.837,00 zł – rozdział 85228,

- zwiększono dotację o 1.392.735,00 zł na Program rodzina  500 Plus – rozdział 85295,

- przyznana dotacja  w wysokości  40.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – rozdział 85415.

W celu płynnego realizowania budżetu po stronie wydatków przesunięto kwoty planu w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, 80195 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność, 92109 domy i ośrodki  kultury, świetlice i kluby oraz w rozdziale 92695 Pozostała działalność.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz