ZARZĄDZENIE Nr 12/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia  01 kwietnia 2016r.

 

 

w sprawie :  upoważnienia Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do  prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz,U. z 2015r. poz. 1515 ze zmianami),  art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci  (Dz.U. poz. 195) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie Panią Mirosławę Radzimską do  prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.