ZARZĄDZENIE  Nr 13/2016 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 01 kwietnia 2016 r.

 

 

 

w sprawie:        powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1

 

Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną jako organ doradczy Wójta Gminy Kleszczewo w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1.     Agnieszka Kubiak-Pakulska – przewodnicząca/sekretarz

2.     Michał Chlebowski – członek

3.     Maciej Groszak - członek.

 

 

§ 2

 

Organizację oraz zasady działania Komisji określa Regulamin Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

 

§ 4

 

Traci moc Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.