ZARZˇDZENIE  Nr 14/2016 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomo¶ci przeznaczonych do sprzedaży

 

                        Na art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz±dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo¶ciami (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 4 wrze¶nia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomo¶ci położonych w Krzyżownikach, zarz±dzam co następuje:

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży opisane poniżej nieruchomo¶ć mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położone w miejscowo¶ciach Krzyżowniki, zapisan± w KW PO1D/00017684/2, przeznaczon± w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarcz±:

 

                                

Nr geodez.

działki

Powierz-

chnia

w ha

 

Opis nieruchomo¶ci

Cena  nieruchomo¶ci

 w zł netto

99

1,6841

Nieruchomo¶ć niezabudowana usytuowana w odległo¶ci ok.

751.109,00

100

1,2110

Nieruchomo¶ć niezabudowana usytuowana w odległo¶ci ok.400 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie - sieć wodoci±gowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el: NN - ok.950 m, GPZ - ok.1850 m

540.106,00

101

1,2716

Nieruchomo¶ć niezabudowana usytuowana w odległo¶ci ok.400 m od drogi

Wojewódzkiej. Uzbrojenie - sieć wodoci±gowa w drodze gminnej, sieć 

kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el.: NN - ok.950 m, GPZ - ok.1850 m

567.134,00

102

1,3586

Nieruchomo¶ć niezabudowana usytuowana w odległo¶ci ok.350 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie - sieć wodoci±gowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia el: NN - ok.800 m, GPZ - ok.1700 m

605.936,00

30/17

2,9071

Nieruchomo¶ć niezabudowana usytuowana w odległo¶ci ok. 440 m od drogi wojewódzkiej. Uzbrojenie - sieć wodoci±gowa w drodze gminnej, sieć kanalizacyjna, gaz i telefon wzdłuż drogi wojewódzkiej,  energia ok.: NN - ok. 900 m, GPZ - ok.1800 m

1.212.261,00

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo¶ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomo¶ciami, upływa dnia 1 czerwca 2016  r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej urzędu.

 

§ 4

 

Zarz±dzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.