Zapytanie ofertowe - Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.

 

Kleszczewo, dnia 04.05.2016 r.

 

WÓJT GMINY

Kleszczewo 

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 113 poz. 759 z późń. zm) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

Zamawiający:

Nazwa zamawiającego:             Gmina Kleszczewo

Adres zamawiającego:               ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

NIP Gminy                                 7773157115

REGON Gminy                          639622860

Telefon:                                      618176033

Faks:                                           618176184

Adres strony internetowej:         www.kleszczewo.pl

Adres poczty elektronicznej:     urzad@kleszczewo.pl

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo spełniającego kryteria wsparcia w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

1.       Zamówienie obejmuje 2 etapy:

 

1.1 Etap I: dostarczenie dokumentacji niezbędnej do opracowania przez Zamawiającego wniosku  o dofinansowanie (w zakresie obejmującym informacje wskazane we wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 np. opracowanie wstępnych analiz i diagnoz obszaru zdegradowanego wybranego do rewitalizacji, opracowanie wstępnego planu kierunków działań rewitalizacyjnych).

Wykonawca przekaże zamawiającemu ostateczną dokumentację do dnia 23 maja 2016 r.

 

1.2  Etap II - Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.

 

2.  Zakres zadania:

1) opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji zadania,

3) opracowanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami,

4) bieżące monitorowanie zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie się do ich aktualnej wersji,

5) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej uzyskania),

6) przeprowadzenie konsultacji społecznych dla przedmiotu umowy, udział w spotkaniach  z mieszkańcami, naradach z Zamawiającym, spotkaniach/konferencjach promujących przedmiot umowy,

7) prezentacja przedmiotu umowy na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy.

 

2.1 Wymagania szczegółowe:

Prace nad uchwaleniem Programu Rewitalizacji muszą przebiegać w szczególności zgodnie z zapisami ustawy  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Ustawa ta nakreśla trzy główne etapy prowadzące: do opracowania GPR, którymi są:

Etap I: Charakterystyka sytuacji Gminy Kleszczewo przedstawiona na podstawie zebranych danych oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego .

Etap II: Wyznaczenie obszaru rewitalizacji.

Etap III: Sporządzenie Programu Rewitalizacji.

 

Każdy z wyżej wymienionych etapów należy realizować stopniowo, zachowując ścieżkę postępowania uwzględnioną w ustawie. Każdy z etapów kończy się o pracowaniem i przekazaniem Zamawiającemu określonego dokumentu stanowiącego źródło opracowania przez Zamawiającego uchwały Rady Gminy.

 

 

 Charakterystyka etapu I:

 1. Dokonanie charakterystyki Gminy Kleszczewo oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego odbywa się na zasadach określonych w art. 9 ustawy, polegającym w szczególności na zebraniu informacji                       o negatywnych zjawiskach społecznych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) oraz dodatkowo przynajmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. Ponadto dokonanie diagnoz prowadzone musi zostać za pomocą konsultacji społecznych, których formy określa art. 6 ust. 3 ustawy. Należy zastosować przynajmniej dwie z wymienionych form. Do zadań Wykonawcy należeć będzie zebranie i analiza danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, a w przypadku zdecydowania się na formę typu debata, spotkanie do zadań Wykonawcy należeć będzie ich moderowanie. Rodzaj konsultacji do uzgodnienia z Zamawiającym.
 2. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego musi być spójne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 3. Efektem tego etapu będzie opracowana sytuacja społeczno-gospodarcza Gminy Kleszczewo (diagnoza) oraz projekt obszaru zdegradowanego, który zostanie podany do publicznej wiadomości. Złożone do projektu uwagi zostaną rozpatrzone przez Zamawiającego, a uwzględnienie uwag rozpatrzonych pozytywnie w projekcie należeć będzie do zadań Wykonawcy. Obowiązkowo dla obszaru zdegradowanego musi zostać opracowana mapa zawierająca wskazanie granic tych obszarów (mapa  w skali co najmniej 1:5000 - art. 11 ust.1 ustawy) oraz diagnoza potwierdzającą spełnienie przez wyznaczone obszary przesłanek umożliwiających uznanie ich za obszar zdegradowany.
 4. Zamawiający na podstawie otrzymanych od wykonawcy materiałów przygotuje uchwałę Rady Gminy   o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego dla Gminy Kleszczewo.

 

Charakterystyka etapu II:

 1. Etap ten polega na wyznaczeniu obszarów rewitalizacji, który musi się mieścić w ramach przyjętego  w drodze uchwały Rady Gminy obszaru zdegradowanego.
 2. Obszary rewitalizacji (łącznie) muszą odpowiadać parametrom zgodnym z art. 10 ust. 1 ustawy tj. nie większy niż 20% powierzchni gminy i zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
 3. W celu wyznaczenia obszarów rewitalizacji Wykonawca zobowiązany jest zebrać wyniki dokonanych konsultacji społecznych, opracować odpowiednie analizy oraz na każdym etapie dokonywać zmian będących wynikiem złożonych uwag, które zostaną rozpatrzone pozytywnie przez Zamawiającego.  W przypadku zdecydowania się na formę konsultacji społecznych typu debata, spotkanie do zadań Wykonawcy należeć będzie ich moderowanie. Rodzaj konsultacji do uzgodnienia z Zamawiającym.
 4. Wyznaczenie obszarów rewitalizacji musi być spójne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, planami zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 5. Obowiązkowo dla obszarów rewitalizacji musi zostać opracowana mapa zawierająca wskazanie granic tych obszarów (mapa w skali co najmniej 1:5000 - art. 11 ust.1 ustawy) oraz diagnoza potwierdzającą spełnienie przez wyznaczone obszary przesłanek umożliwiających uznanie ich za obszar rewitalizacji.
 6. Zamawiający na podstawie otrzymanych materiałów przygotuje uchwałę Rady Gminy o wyznaczeniu obszarów rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.

 

 Charakterystyka etapu III:

 1. Program Rewitalizacji zawierać musi w szczególności elementy wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy  o rewitalizacji.
 2. Projekt musi zostać zaopiniowany przez podmioty/instytucje wymienione w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy (wyznaczony termin nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia) oraz wymagane jest dokonanie konsultacji społecznych. W przypadku zdecydowania się na formę konsultacji społecznych typu debata, spotkanie do zadań Wykonawcy należeć będzie ich moderowanie. Rodzaj konsultacji do uzgodnienia z Zamawiającym. Dokonanie analiz, wprowadzenie zmian będących konsekwencją przeprowadzonych konsultacji, a także uwag rozpatrzonych pozytywnie przez Zamawiającego oraz otrzymanych opinii należeć będziecie do Wykonawcy, którego zadaniem będzie przedstawienie ostatecznej wersji projektu GPR.

Wykonawca zobowiązany jest do stałego kontaktu z przedstawicielami Zamawiającego, w celu monitorowania postępu prac, odpowiedniego przepływu informacji, zapewniając terminową realizację zadania. W tym celu poza wyznaczonymi terminami spotkań oraz konsultacji należy raz w tygodniu drogą e-mailową przedstawić zakres prowadzonych prac oraz stopień ich zaawansowania.

 

Ponadto zakres tematyczny Programu Rewitalizacji musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego.

Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z opracowaniem każdego etapu GPR, w tym moderowanie wszelkiego rodzaju spotkań.

Opracowanie GPR należy dostarczyć Zamawiającemu w:

1) wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

2) wersji elektronicznej na płycie CD.

 

Wykonawca zapewnia gotowość do wprowadzenia zmian w przygotowywanych dokumentach na każde wezwanie Zamawiającego.

 

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do opracowań będących przedmiotem niniejszego zapytania.

 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

3.1 Przygotowanie informacji niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie w zakresie obejmującym informacje wskazane we wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Wielkopolskie oraz Ministerstwo Rozwoju na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016 – do 23 maja 2016 r.

3.2 Przedłożenie ostatecznej wersji Gminnego Programu rewitalizacji – do 31 marca  2017 r.

 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy udokumentują posiadanie wiedzy i doświadczenia  w realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże (według zał. nr 1), że wykonał co najmniej 3 dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym co najmniej 1 Program Rewitalizacji lub jego aktualizację i pozostałe tj. np. Strategie Rozwoju Gminy/ Powiatu/ Województwa)  – z podaniem wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

 

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

1.  Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował n/w kryteriami:

 

1.1. kryterium „C” – cena wykonania zamówienia – 70%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać 70 punktów. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. Cenę należy podać oddzielnie dla każdego z etapów.

 

 

Ocena ofert w zakresie kryterium „C” – cena zostanie dokonana według poniższego algorytmu:

 

Liczba punktów x 70 punktów    

 

1.2. kryterium „DW” – doświadczenie Wykonawcy – 30%

W tym kryterium zostaną przyznane punkty, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dokumenty strategiczne dla jednostek samorządu terytorialnego (w tym co najmniej 1 Program Rewitalizacji lub jego aktualizację i pozostałe tj. np. Strategie Rozwoju Gminy/ Powiatu/ Województwa) :

- 3 dokumenty strategiczne w tym co najmniej 1 Program Rewitalizacji lub jego aktualizacja – 10 punktów

- 5 dokumentów strategicznych w tym co najmniej 2 Programy Rewitalizacji lub jego aktualizacje – 15 punktów

- 8 dokumentów strategicznych w tym co najmniej 3 Programy Rewitalizacji lub jego aktualizacje – 30 punktów

 

2. Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów.

Wyliczenia matematyczne wg algorytmu podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą łączną liczbę punktów.

 

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.05.2016 r. do godziny 1400
w następujący sposób - przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: urzad@kleszczewo.pl

- faksu na nr 61 8176 184

- poczty/ kuriera/ osobiście na adres: Urząd Gminy w Kleszczewie, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4

W zaklejonej kopercie z dopiskiem „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent zobowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania – formularz nr 1

2. Wykonawca określi cenę wykonania zamówienia dla etapu i oraz etapu II.

3. Wykonawca do oferty załączy załącznik nr 1 – doświadczenie wykonawcy.

 

VI.  INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez wyboru wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji etapu II zamówienia tj. opracowania Programu Rewitalizacji w przypadku nie otrzymania dotacji w ramach konkursu 1/REW/2016.

3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie  w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

 

 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Karolina Miarka, tel. 618176033 wew.130

e-mail k.miarka@kleszczewo.pl