Zarządzenie Nr 16/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  02 maja 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu  o  269.788,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  269.788,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o  1.238,00 zł,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   269.788,00 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące o 269.788,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.238,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

3. W § 6 zwiększa się o 12.000,00 zł planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz zwiększa się o 112.000,00 zł planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej.

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 16/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 02 maja 2016r.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zmiany dotacji celowej tj:

1.  W dziale 801 Oświata i  wychowanie, wprowadzono dotację przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r. 268.550,00 zł. Wprowadzenie dotacji powoduje zwiększenie pokrycie wydatków na prowadzenie przedszkoli z dotacji oraz przesunięcie środków własnych  w wysokości 12.000,00 zł na pokrycie wydatków za dzieci naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, zwiększenie o 112.000,00 zł środków na dwoje dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły podstawowej w Ziminie od 01.01.2016r., zwiększenie o 4.000,00 zł wynagrodzeń bezosobowych dla rodziców dowożących dzieci do szkół  oraz  środki w wysokości 140.550,00 zł na uzupełnienie planowanych wydatków w pozostałej działalności. (Zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji z dnia 29.04.2016r.)

2. W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadzono dotację w wysokości  932,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie realizacji zadania zleconego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. (Zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji z dnia 20.04.2016r.),

3. W dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięto planowaną dotację z rozdziału 85212 do rozdziału 85213 .  (Zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji z dnia 22.04.2016r. Wprowadzono dotację w wysokości 306,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. (Zawiadomienie od Wojewody Wielkopolskiego o zmianie dotacji z dnia 22.04.2016r.)

Pozostałe zmiany wprowadzono celem płynnego realizowania wydatków budżetowych.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz