ZARZĄDZENIE Nr  18/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 maja 2016 r.

 

 

  sprawie:   powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446)  w związku z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 239) oraz § 13 Uchwały Nr  XII/75/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r. powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

Przewodnicząca:           Kamila Zarębska – przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

Członkowie :                 Monika Nowicka – przedstawiciel Urzędu Gminy Kleszczewo

Magdalena Urbańska  – przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi

 

§ 2

 

Komisja Konkursowa rozpatrzy oferty w terminie do  dnia 10 czerwca 2016 r.

 

§ 3

 

Przy rozpatrywaniu ofert komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:

- zgodność oferty z programem współpracy,

- zakres i atrakcyjność  przedstawionej oferty,

- ewentualny dotychczasowy udział oferenta w realizacji zadań gminy i jego przebieg,

- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.