ZARZĄDZENIE Nr  23/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 20 czerwca 2016r.

 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy Stanu i Potrzeb Rozwojowych Placówek Edukacyjnych Gminy Kleszczewo.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016. poz. 446) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się Diagnozę Stanu i Potrzeb Rozwojowych Placówek Edukacyjnych Gminy Kleszczewo w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.