Zarządzenie Nr 26/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   29 czerwca 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

            - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu  o  1.008.500,00 zł,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  1.008.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o  1.000.000,00,   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

       - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   1.008.500,00 zł,

       - w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące o 1.060.060,00 zł,

- w pkt. 2 zmniejsz się wydatki majątkowe o 51.560,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

3. W § 6 przenosi się 66.560,00 zł z planowanych dotacji celowych na planowane dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 6 do Uchwały budżetowej.

 

4. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia    treść  załącznika nr 10 do Uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 26/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 czerwca 2016r.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje w wysokości 1.000.000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy  państwa w wychowaniu dzieci, oraz 8.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostałe zmiany związane są z przesunięciem planu w ramach działu. W wydatkach majątkowych zwiększono o 15.000,00 zł  środki na planowane poszerzenie zakresu wykonania budowy chodnika w Ziminie. W związku z rozstrzygniętym przetargiem na budowę obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie przesunięto 66.560 zł na remont Gminnego Ośrodka Kultury.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz