ZARZĄDZENIE Nr  24/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 22 czerwca  2016 r.

 

 

 

  w sprawie:   powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na    stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

 

 

                          Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) oraz art. 36a ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.     Powołuje się komisję  konkursową ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

2.     W skład komisji wchodzą:

1)Genowefa Przepióra - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący,

2)Kamila Zarębska – przedstawiciel organu prowadzącego,

3)Henryk Lesiński - przedstawiciel organu prowadzącego,

4)Agnieszka Duszyńska -  przedstawicielka organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5)Katarzyna Żodź-Kuźnia - przedstawicielka organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

6)Krzysztof Porębiak– przedstawiciel Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Kleszczewie,

7)Agnieszka Mieloch- przedstawicielka Rady Rodziców Zespołu Szkół w Kleszczewie,

8) Wojciech Miśko – przedstawiciel  NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i   Wychowania   Region Wielkopolska.

3. Przedstawiciele rezerwowi:

  1) Krzysztof Wojciechowski - przedstawiciel  NSZZ ,,Solidarność” Pracowników Oświaty i   Wychowania   Region Wielkopolska

 

§ 2

 

Komisja działa w oparciu o zasady określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej  placówki oraz  trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 ze zmianami).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie Zarządzenia Nr  24/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  22 czerwca 2016 r.

 

 

            W związku z zakończeniem z dniem  31 sierpnia 2016r. pięcioletniego okresu powierzenia  stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie Pani Marzenie Socha, zgodnie z art. 36a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) należy przeprowadzić konkurs celem wyłonienia  kandydata  na  dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie  na kolejny okres.

            W związku z powyższym, działając na podstawie art.

Członkowie komisji zostali wytypowani przez uczestniczące w postępowaniu podmioty zgodnie z ich wewnętrznymi przepisami.

            Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wytypował swego przedstawiciela do komisji konkursowej, w związku z tym, iż na terenie gminy Kleszczewo nie działają zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe ZNP. Obecnie uruchomione zostały procedury, zmierzające do  założenia zakładowej organizacji związkowej ZNP w gminie Kleszczewo i ukonstytuowania się zarządu tej organizacji, nie jest jednak możliwe na dzień dzisiejszy, by przedstawiła ona swego członka do komisji konkursowej.