ZARZĄDZENIE  Nr 25/2016

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  29 czerwca 2016r.

 

 

w sprawie :   zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.                                                                   

                                                                             

              

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z  2016r. poz. 446),  art.36a   ustawy z dnia 07 września  1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) oraz §  8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. Nr 60 poz. 373 ze zmianami)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie  ogłoszony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo  Nr 17/2016 z dnia 25 maja 2016r. i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.