Zarządzenie nr 30/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  21 lipca  2016 r.

 

 

 

 

w sprawie:  powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie Pani Marzenie Socha

 

 

Na podstawie art. 36a ust.1 i 2  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powierzam Pani Marzenie Socha  funkcję dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie z siedzibą: ul. Poznańska 2, 63-005 Kleszczewo.

 

 

§ 2

 

Powierzenie funkcji następuje na okres 5 lat tj. od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Zarządzenia nr 30/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 21 lipca 2016 r.

 

 

W dniu 28 czerwca 2016 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie. Do konkursu przystąpiła jedna osoba. Decyzją komisji konkursowej wyłoniono kandydaturę, celem powierzenia stanowiska dyrektora na pięcioletnią kadencję. Wynik postępowania konkursowego został zatwierdzony przez Wójta Gminy Kleszczewo Zarządzeniem Nr 25/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

 Działając na podstawie art. 36a ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156 ze zmianami) powierza się stanowisko dyrektora wyłonionej kandydatce – Pani Marzenie Socha.