ZARZĄDZENIE Nr  32/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 21 lipca 2016r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień

       awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                 Na podstawie art.9g ust.2 oraz art.91d ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.  Dz. U.  z 2014 r. poz.191 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Grażyny Pługowskiej nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1.     Pani  Kamila Zarębska             - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako 

                                                             przewodniczący

2.     Pan Grzegorz Stachowiak                    - dyrektor  Zespołu Szkół w Tulcach

3.     Pani Marzena Adamczyk-Pelcer  - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

  pedagogiczny

4.     Pan Zbigniew Bukowski             - ekspert

5.     Pani   Lidia Kałwińska                - ekspert

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.