ZARZĄDZENIE Nr  35/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 lipca 2016r.

 

 

w sprawie:        powołania komisji oceny wyboru partnera do realizacji projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – projekty konkursowe.  

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych                           w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.) zarządzam                        co następuje:

 

§ 1

Powołuję komisję do przeprowadzenia oceny wyboru partnera do realizacji projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej – projekty konkursowe             w następującym składzie:

Przewodnicząca:            Karolina Miarka

Sekretarz:                    Monika Nowicka

Członkowie:                  Joanna Jankowiak

 

 

§ 2

 

1.      Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji należy w szczególności:

1)      ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)      badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)      wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)      wybór najkorzystniejszej oferty.

2.      Za przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny wyboru partnera pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokołów postępowania odpowiada Karolina Miarka.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania