ZARZĄDZENIE Nr  36/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 11 sierpnia 2016r.

 

 

w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 446) oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” do dnia 9 września 2016r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.