Zarządzenie Nr 37/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia   12 sierpnia 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. ., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1. Po stronie dochodów:

    1) W § 1  ust. 1

- zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu  o  2.302.811,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  2.302.811,00 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o  2.226.192,00 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2. Po stronie wydatków:

1) W§ 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwotę wydatków o   2.302.811,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

 

- w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące o 2.302.811,00 zł,

2) W§ 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.226.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 37/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 sierpnia  2016r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje na poniższe cele:

- w rozdziale 85211 kwota 2.208.275 zł przeznaczona na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci,

- w  rozdziale 85213  kwota 1.802,00 zł przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- w rozdziale 85214 kwota  52.500,00  zł przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

- w rozdziale 85216  kwota 22.317,00 przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych,

- w rozdziale 85228  kwota 17.917,00 zł przeznaczona na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pozostałe zmiany związane są z przesunięciem planu wydatków w ramach działu.

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz