Zarządzenie  Nr  41/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  19 października  2016 r.

 

 

w sprawie : przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2016r. poz. 902) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ogłaszam nabór na stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w  Kleszczewie.

 

§ 2

1.     Postępowanie w sprawie naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

2.     Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia naboru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. inwestycji w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tanowi  załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016
Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 19 października 2016 r.

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA NABORU

na  stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. inwestycji  w Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kleszczewie 

 

1.            Postępowanie w sprawie naboru na  stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. inwestycji w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, przeprowadza Komisja w składzie określonym w niniejszym zarządzeniu.

2.            Warunkiem prawomocności obrad Komisji jest udział co najmniej 2  członków.

3.            Posiedzeniem Komisji kieruje Przewodniczący  posiadający prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu

4.            Nabór przeprowadzony zostanie w  trzech (III)  etapach.

5.            W etapie I naboru :

1)       komisja na posiedzeniu otwiera koperty z dokumentami złożonymi przez kandydatów, zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i stwierdza ich kompletność. Oferty nie spełniające warunków określonych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia Komisja odrzuca.

2)       Sekretarz komisji  informuje  kandydatów telefonicznie  lub e-mailem o:

a)         niedopuszczeniu do dalszego etapu naboru,

b)       dopuszczeniu  do II  etapu naboru  i terminie  przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego.

6.            W etapie II naboru przeprowadzany jest   pisemny test znajomości zagadnień, w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, na które ogłoszono nabór. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym jest  punktowane w skali 0-5 pkt.

7.            W etapie III  naboru – rozmowy kwalifikacyjnej  bierze udział nie więcej niż 5 kandydatów, który otrzymali kolejno największą liczbę punktów podczas etapu II.

Rozmowa kwalifikacyjna służy do nawiązania bezpośredniego kontaktu z kandydatem, sprawdzenia jego wiedzy  oraz jego predyspozycji i umiejętności niezbędnych do wykonywania przyszłych obowiązków.  Komisja  przydziela kandydatowi punkty w skali od  0 do 100.

8.            Nie stawienie się kandydata na II lub III etap naboru traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o  stanowisko.

9.            Po  zakończeniu  wszystkich etapów postępowania kwalifikacyjnego Komisja wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał największą ilość punktów.

10.         Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół , który zawiera:

1)       stanowiska, na które był prowadzony nabór,

2)       liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów  nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

3)       liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;

4)       informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5)        dokonanego wyboru;

6)       skład komisji przeprowadzającej nabór.

11.         Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej  przez okres  3 miesięcy.

12.          Informacja, o której mowa w pkt.11, zawiera:

1)    nazwę i adres jednostki;

2)    określenie stanowiska;

3)    imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

4)    uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

13.         W przypadku stwierdzenia przez Komisję niedostatecznego spełniania przez wszystkich kandydatów zakwalifikowanych do III etapu naboru poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Komisja uznaje, że nabór nie doprowadził do wybrania kandydata.

14.         Dokumenty kandydata, który zostanie zatrudniony są dołączone do jego akt osobowych.

15.         Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 19 października 2016 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA  GMINY  KLESZCZEWO

o naborze na  stanowisko urzędnicze

 stanowisko ds. inwestycji  w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.   Stanowisko :

        Stanowisko ds. inwestycji w  Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

 

III. Wymagania niezbędne :

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

3.             wykształcenie co najmniej  średnie budowlane,

4.        dobra znajomość obsługi komputera,

5.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.  Wymagania dodatkowe   :

1.     znajomość  przepisów prawnych z zakresu :  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm), ustawy z dnia  7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 199 ze zm.),

2.     doświadczenie zawodowe związane z budownictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycjami, remontami i procedurą zamówień publicznych, umiejętności związane z kosztorysowaniem,

3.     zaangażowanie, odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,

4.     prawo jazdy kat. B, dysponowanie  samochodem.

 

V.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.     prowadzenie spraw  związanych  przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem  inwestycji i remontów,

2.     współdziałanie w przygotowanie materiałów do dokumentacji planistycznej gminy.

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:  Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.     Wymiar czasu pracy : cały etat

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności :

Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w miesiącu wrześniu 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy  w Kleszczewie w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekraczał 6%.

 

VIII.      Wymagane dokumenty :

1.     życiorys (CV ze zdjęciem) uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i  pracy zawodowej,

2.     list motywacyjny,

3.     kwestionariusz osobowy według załączonego wzoru,

4.     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.     kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.     kserokopie dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy)

7.     kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość  kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

8.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku,

 

Kserokopie składanych  dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

    Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 

IX.     Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1.     Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze -  stanowisko ds. inwestycji w  Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji  w Urzędzie Gminy w Kleszczewie” do dnia 03 listopada  2016 r. do godz. 15.00.

2.     Terminem wiążącym  jest data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania.

3.     Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.            Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 października 2016 r. w sprawie    przeprowadzenia naboru na  stanowisko urzędnicze w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

2.     Nabór  zostanie przeprowadzony w trzech (III)  etapach :

1)   I etap - weryfikacja dokumentów,

2) II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór,

3) III etap - rozmowa kwalifikacyjna dla nie więcej niż  kandydatów wyłonionych w etapie II. 

3. Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i  miejscu  przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej

4. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.