Zarządzenie Nr 45/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2016r.

 

w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2029.

 

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 446 ze zm.), art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.  885 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2029 w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029  podlega przedstawieniu Radzie Gminy Kleszczewo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 45/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2016r.

 

Projekt

 

Uchwały Nr …………….

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia ............grudnia 2015r.

 

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 -  2029

 

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 446 ze zm.), art. 226, 227, 228, 230 ust 6 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.  885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kleszczewo na lata 2017 -  2029

 

obejmującą:

1)   dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2)   wieloletnie przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

 Do niniejszej uchwały dołącza się  objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.    Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.

2.   Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

 

                                                                                          Henryk Lesiński