ZARZĄDZENIE NR 46/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2016r.

 

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2017r.

 

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 446 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

Określa się projekt budżetu gminy na 2017r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1.

Integralną  część  projektu   budżetu   stanowi  uzasadnienie wg załącznika nr 2 oraz materiały informacyjne  wg załącznika Nr 3.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 46/2015

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2016r.

 

 

Materiały informacyjne  do projektu budżetu na 2017r.

Dysponent  środków

Cel

Dochody

kwota dotacji/ dofinansowania

Wydatki

(dotacja i środki gminy)

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji  rządowej

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 19.10.2016r.

Ewidencja ludności,  USC, dowody osobiste, rejestracja działalności gospodarczej, wpisy do rejestrów działalności regulowanej, licencji, koncesji oraz zezwoleń, obrona cywilna, obrona i wojskowość.

 

 

51.721,00

 

 

51.721,00

Ośrodki wsparcia

91.440,00

91.440,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

6.525,00

6.525,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

8.404,00

8.404,00

Świadczenia wychowawcze

5.905.269,00

5.905.269,00

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki ZUS

1.393.550,00

1.400.050,00

 

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego

Pismo z dnia 13.10.2016r.

 

Prowadzenie rejestru wyborców

 

1.401,00

 

1.401,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy

 

Wojewoda Wielkopolski

Pismo z dnia 19.10.2016r.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne uprawnionych osób

7.597,00

9.497,00

Zasiłki i pomoc w naturze

91.349,00

248.145,00

Zasiłki stałe

44.690,00

55.863,00

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej

49.590,00

498.852,00

                                                                                             

                                                                                    

                                                                                                         

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 46/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 listopada 2016r.

 

Uchwała Nr ………../……

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia ………grudnia 2015r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej  na 2017r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9  lit. d  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 446 ze zm.) art. 212, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017r. w kwocie   34.415.877,00 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie       34.308.431,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie   107.446,00zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 7.458.310,00 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 337.979,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

3)        dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków bieżących  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.600,00 zł

   

§ 2

1. Ustala się łączną  kwotę wydatków  budżetu na 2017r.  w kwocie   40.642.422,76 zł             zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie 31.965.975,95  zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 8.676.446,81 zł

      zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.458.310,00.zł, 

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)      wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 337.979,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy,

3)      wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.400,00 zł”

 

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6.226.545,76 zł, który zostanie sfinansowany:

1)      wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.674.545,76 zł,

2)      kredytem bankowym w wysokości 4.552.000,00 zł

§ 4

1.    Określa się łączną kwotę planowanych przychodów   budżetu w wysokości 7.223.544,64 zł

2.    Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów   budżetu w wysokości   996.998,88 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  w kwocie 5.052.000,00 złw tym 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

   1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych            5.248.902,00 zł

   2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  4.641.860,00 zł 

   zgodnie z załącznikiem nr  6 do uchwały.

 

2. Określa się plany zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały:

   1)  przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego.

   2)  dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których  mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych.

§ 7

Ustala się zakres  i kwoty dotacji przedmiotowej i celowych dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem  Nr 8 do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1)      zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości  500.000 zł.

2)      dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków  między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz  wydatków majątkowych. 

§ 9

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł przeznacza się na realizację zadań określonych:

1) w gminnym programie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000 

§ 10

Dochody z wpłat z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków  z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości   45.000,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. w wysokości  110.000,00  zł.

§ 12

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                  Henryk Lesiński