ZARZĄDZENIE Nr  47/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 listopada 2016r.

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień

       awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

                 Na podstawie art.9g ust.2 oraz art.91d ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1379) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pana Michała Stachowiaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym składzie:

1.     Kamila Zarębska                             - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako  

                                                     przewodniczący

2.     Ewa Bac-Ksycka                              - wicedyrektor  Zespołu Szkół w Tulcach

3.     Katarzyna Kujawa-Kruszewski- przedstawiciel organu sprawującego nadzór

                                                     pedagogiczny

4.     Zbigniew Bukowski                  - ekspert

5.     Dorota Przybylska                     - ekspert

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.