Zarządzenie Nr 50/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 06 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 885 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr  XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r.  zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r. ., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.

Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2016r. sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r., Uchwałą Nr XXII/158/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada  2016r.  w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2016r.wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.   Po stronie dochodów:

 

    1) W § 1  ust. 1

          - zwiększa się  łączną kwotę dochodów budżetu  o  182.676,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia     treść  załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej,

            - w pkt.1  zwiększa się dochody bieżące  o  182.676,00 zł

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe  na  realizację zadań z zakresu   administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami o  272.676,00 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść  załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

2.   Po stronie wydatków:

 

1) W§ 2 ust. 1

         - zwiększa się łączna kwotę wydatków o   182.676,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 2 do Uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się wydatki  bieżące 182.676,00 zł,

      

 

2) W§ 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 182.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

3.   W § 6 zmniejsza się  planowane dotacje z budżetu gminy o 1.000,00 zł, w tym: zwiększa się o 30.000 zł dla jednostek sektora finansów publicznych, zmniejsza się o 31.000 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia  treść   załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.

     i tak § 6 ust. 1  po zmianie przyjmuje brzmienie:

    „1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych     5.501.552,00 zł

     2) dotacje dla jednostek spoza  sektora finansów publicznych      3.378.910,00 zł     

    zgodnie z załącznikiem nr  6 do uchwały.”

 

 

§ 2

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2016r.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

 do Zarządzenia Nr 50/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 06 grudnia 2016r.

 

 

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono zwiększenie dotacji na:

- pomoc państwa w wychowaniu dzieci  46.300,00 zł – rozdział 85211,

- pomoc osobom uprawnionym do alimentów  136.376,00 zł- rozdział 85212.

 

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki w ramach działów.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz