ZARZĄDZENIE NR  51/2016

Wójta  GminyKleszczewo

z dnia 12 grudnia 2016r.

 

 w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach organizacyjnych

 

 

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. ( C-276/4), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (Sygn. I FPS 4/15 )  oraz ustawą z dnia 05 września 2016r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016r. poz.  1454 zarządza się co następuje:

1.  W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach budżetowych i samorządowego zakładu komunalnego zwanych dalej „jednostkami„ ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie .

2. Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują gminne jednostki organizacyjne wg wykazu stanowiącego załącznik  do niniejszego zarządzenia, sporządzonego z podaniem pełnej nazwy jednostki  oraz rodzaj tych jednostek.

3. Począwszy od miesiąca stycznia 2017r. Gmina rozliczać będzie podatek VAT oraz przekazywać jednolity plik kontrolny łącznie z jednostkami organizacyjnymi wymienionymi w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

4. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek do obowiązkowego prowadzenia cząstkowych ewidencji sprzedaży za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanej sprzedaży powinna być prowadzona zarówno na podstawie wszelkich wystawianych przez jednostkę faktur, jak i na podstawie innych dokumentów księgowych.

5. Jeżeli jednostce przysługuje prawo do podatku naliczonego VAT, to począwszy od miesiąca stycznia 2017r. zobowiązuje się dyrektorów/kierowników  tych jednostek do prowadzenia cząstkowych ewidencji zakupów za poszczególne miesiące rozliczeniowe. Ewidencja dokonywanych zakupów powinna być prowadzona  wyłącznie na podstawie otrzymywanych faktur i to jedynie takich, z których jednostka posiada – wynikające z ustawy o VAT – prawo do odliczeń podatku naliczonego  VAT.

6. W celu zapewnienia poprawności i jednolitości rozliczeń podatku VAT ustala się metodę bezpośredniego rozliczenia podatku naliczonego  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług co oznacza, że poszczególne pozycje prowadzonych rejestrów w jednostkach  są spójne z kwotami ujętymi w deklaracjach cząstkowych składnych do Gminy. Deklaracja winna być sporządzona do dwóch miejsc po przecinku. Łączną deklarację z Gminy sporządza się w pełnych złotych.

7. Umowy cywilnoprawne  (np. najmu) zawierane przez jednostki w imieniu i na rzecz gminy muszą zawierać pełną nazwę gminy, jej adres i NIP oraz dane jednostki  jako podmiotu reprezentującego gminę, czyli pełną nazwę  jednostki wraz z jej adresem,  a także podpis dyrektora/kierownika jednostki z upoważnienia Wójta Gminy.

Jeśli jednostki we wcześniej zawieranych umowach nie mają cen brutto ani klauzuli o doliczeniu właściwej kwoty VAT do ceny netto, to w aneksach do takich umów takie klauzule z zasady powinni się pojawić. Jeśli nie będzie to możliwe ze względów społecznych, a także zgodnie z cenami zatwierdzonymi przez radnych, należy  pozostawić cenę dotychczasową, a należny VAT obliczać metodą „ w stu „ .

8. Faktury wystawiane przez jednostki muszą zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w art. 106a ustawy o VAT. Przy czym ustala się, że dane identyfikacyjne podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży bądź zakupu wpisywane będą na fakturach następująco :

1) Faktura sprzedaży

- Gmina Kleszczewo , 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, NIP 777-31-57-115 oraz dane jednostki organizacyjnej Gminy

2) Faktura zakupu

- nabywca  -Gmina Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 4, NIP 777-31-57-115 oraz dane jednostki organizacyjnej Gminy

9. Wszystkie wzajemne odpłatne czynności jednostek wymienionych w załączniku od 1 stycznia 2017r.  dokumentowane powinny być notą księgową i nie powinny być ujmowane w ewidencjach sprzedaży ani w cząstkowych deklaracjach VAT-7 składanych przez te jednostki gminne.

10. Wjednostkach nie posiadających kas rejestrującychzobowiązuje się dyrektor- rów/kierowników do przeanalizowania przepisów prawnych w zakresie ewentualnego obowiązku zainstalowania kas rejestrujących.

11. W celu prawidłowego rozliczenia przez GminęKleszczewo podatku VAT z Urzędem Skarbowym zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek do:

1) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prawidłowość rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w jednostce i przekazanie tych danych do Skarbnika Gminy,

2) dostarczania każdego miesiąca  na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowejw Urzędzie Gminy w Kleszczewie  w nieprzekraczalnym terminie do 15-tego dnia  każdego miesiącaza miesiąc poprzedni w wersji papierowej deklaracji cząstkowej, podpisanej przez dyrektora/kierownika oraz w wersji elektronicznej  rejestru  sprzedaży i rejestru zakupuw wersji XML na adres  a.kaczmarek@kleszczewo.plPracownik sporządzający łączna deklarację VAT  z Gminy,  może żądać od każdej jednostki do wglądu rejestr  sprzedaży oraz jeśli jednostce  przysługuje prawo do odliczeń podatku naliczonego VAT rejestr zakupu.

3) Jednostka sporządzając korektę deklaracji cząstkowej winna przekazać wraz z deklaracją rejestry, na podstawie których sporządzono korekty do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

4) jeżeli w deklaracji jednostki wykazana zostanie kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego, należy podatek ten przekazać na  konto Gminy Kleszczewo nr 25 9076 0008 2001 0015 1106 0001do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

5) jeżeli w deklaracji jednostki wykazana zostanie kwota do zwrotu z urzędu skarbowego, jednostka otrzyma zwrot z konta Gminy Kleszczewo w terminie do 7 dni  od dnia przekazania zwrotu z urzędu Skarbowego.

6) dokonanie stosownych zmian w polityce rachunkowości  obowiązującej w jednostce, w szczególności w zasadach funkcjonowania kont związanych z rozliczeniem podatku VAT.

7) stosowanie następujących skrótów przy wystawianiu faktur:

    - Urząd Gminy Kleszczewo    UG,

     - Urząd Gminy Kleszczewo – Referat Oświaty  RO

     - Zespół Szkół w Kleszczewie     ZSK,

     -Zespół Szkół w Tulcach   ZST

     - Ośrodek Pomocy Społecznej   OPS

     - Zakład Komunalny w Kleszczewie   ZK,

- Zakład Komunalny w Kleszczewie za dostarczoną wodę i odebrane ścieki  B, R – oddzielny program komputerowy

8) stosowanie następującej numeracji wystawianych faktur, not (za wyjątkiem faktur za dostarczoną wodę i odebrane ścieki): nr kolejny w danym miesiącu, miesiąc. symbol jednostki, rok  np. faktura za wynajem lokalu wystawiona przez Urząd Gminy Kleszczewo w miesiącu lutym 2017r.   01/02/UG/2017.

12. Agregacja danych zawartych w cząstkowych deklaracjach,  rejestrach sprzedaży i zakupu prowadzonych dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych deklaracji VAT – 7  dostarczonych przez jednostki oraz Urząd, następować będzie w zbiorczej deklaracji VAT (przekazywanej do Urzędu Skarbowego), zbiorczym rejestrze sprzedaży i rejestrze zakupu (przekazywanym do Ministerstwa Finansów – jednolitym pliku kontrolnym)w Referacie Gospodarki Finansowej  Urzędu Gminy.

13. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości Gminy.

14. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników  jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego Zarządzenia.

15. Za poprawność rozliczenia podatku VAT i przekazanych danych odpowiada kierownik/dyrektor danej jednostki o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 51/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 12 grudnia 2016r.

 

 

 

Wykaz jednostek Gminy Kleszczewo podlegające centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewood 01.01.2017r.

 

 

 

Lp

Nazwa jednostki

Forma organizacyjna

1.

Urząd Gminy Kleszczewo, ul Poznańska 4

jednostka budżetowa obsługująca Organ

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, ul Poznańska 5

jednostka budżetowa

3.

Zespół Szkół w Kleszczewie, ul Poznańska 2

jednostka budżetowa

4.

Zespół Szkół w Tulcach, ul Poznańska 1

jednostka budżetowa

5.

Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3

Samorządowy zakład budżetowy

 

 

 

Wójt Gminy

 

mgr inż. Bogdan Kemnitz