ZARZĄDZENIE Nr   52/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 15 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie:        powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Na podstawie art. 19 ust. 4,5,6,7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2013 poz. 1166 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 664 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „zespołem gminnym”.

 

§ 2

 

W skład zespołu gminnego, o którym mowa w § 1  wchodzą:

1)       Zastępca Wójta Gminy Kleszczewo,

2)       Inspektor ds. dowodów osobistych i obrony cywilnej Urzędu Gminy Kleszczewo ,

3)       Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kleszczewie,

4)       Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Gminy Kleszczewo,

5)       Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa Urzędu Gminy Kleszczewo,

6)       Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kleszczewie,

7)       Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie,

8)       Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie,

9)       Przedstawiciel  Komisariatu Policji w Swarzędzu.

 

 

§ 3

 

Do zadań zespołu gminnego   należy:

1)       ocena występujących potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny oraz ich prognozowanie,

2)     przygotowanie propozycji działań Wójta w sytuacji wystąpienia zakłócenia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

3)     ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia,

4)     przygotowanie propozycji Wójta w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

5)     ocena stanu ochrony przed skutkami podtopień oraz przygotowanie propozycji działań,

6)     opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego Gminy Kleszczewo,

7)     przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

 

 

§ 4

 

Pracami zespołu gminnego kieruje Wójt,  a w razie  jego nieobecności Zastępca Wójta.

 

 

§ 5

 

Obsługę zespołu gminnego  w zakresie powiadamiania i alarmowania oraz w czasie sytuacji kryzysowej zapewnia Urząd Gminy Kleszczewo.

 

§ 6

 

Obsługę prawną zespołu  gminnego zapewnia Radca Prawny Urzędu Gminy Kleszczewo.

 

§ 7

 

Siedziba zespołu gminnego mieści się  w budynku Urzędu Gminy Kleszczewo.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.