ZARZĄDZENIE Nr 54/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie : ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.  z 2016r.  poz. 446 ze zmianami)  oraz art. 41ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r.  poz. 487) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Regulamin pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr  54/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 grudnia 2016r.

 

REGULAMIN PRACY

GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

§ 1

1.     Regulamin pracy określa organizację wewnętrzną, zadania oraz tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwanej dalej „komisją”.

2.     Komisja działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

2)     ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

3)     ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

4)     ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

5)     Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6)     Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

§ 2

Do zadań komisji należy w szczególności:

1.     Prowadzenie działań w zakresie:

1) zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin,

2) udzielania rodzinom, w których istnieją problemy alkoholowe lub narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

3) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

5) podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

2.     Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

3.     W sytuacji braku odpowiedzi na zaproszenie na rozmowę kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

4.     Kierowanie wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej.

5.     Udzielanie pomocy i wsparcia osobom po zakończonej terapii odwykowej

6.     Wydawanie postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży typu A, B, C.

7.     Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8.     Przygotowywanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i innych w razie konieczności.

9.     Monitorowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

10.  Przygotowywanie konkursów wynikających z programów.

11.  Współpraca z instytucjami w gminie zgodnie z programami.

 

§ 3

1.     W skład komisji wchodzą:

1)      Przewodniczący,

2)      Zastępca Przewodniczącego,

3)      Sekretarz,

4)      członkowie.

2.     Komisja powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy.

3.     Członkostwo w Komisji ustaje w przypadku:

1)    odwołania przez Wójta Gminy,

2)    złożenia rezygnacji przez członka,

3)    śmierci członka.

 

 

§ 4

1.     Pracami komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2.     Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia komisji i odpowiada za obsługę kancelaryjną.

 

 

§ 5

1.     Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz komisji.

2.     Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb.

3.     Członkowie Komisji powinni być zawiadomieni o posiedzeniu przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

 

§ 6

1.     Posiedzenia Komisji mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty.

2.     W posiedzeniach otwartych mogą brać udział osoby niebędące członkami komisji.

§ 7

1.     Komisja rozpatruje sprawy i podejmuje ustalenia zwykłą większością głosów w obecności , co najmniej połowy składu osobowego w głosowaniu jawnym.

2.     W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głos decydujący ma Przewodniczący.

 

§ 8

Zadania ujęte w programach komisji finansowane są  z :          

1)    z pobieranych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

2)    z dobrowolnych opłat rodziców za udział dzieci w realizowanych programach,

3)    z innych opłat lub darowizn.

 

§ 9

1.     Dokumentację  komisji prowadzi Sekretarz.

2.     Komisja ustala preliminarz wydatków, który w trakcie roku może być weryfikowany.