Zarządzenie Nr  55/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

                   Na podstawie art.  39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 902) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1786), zarządzam, co następuje  :

 

§ 1

Ustalam Regulamin wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Regulamin wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2017r.

 

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 16 czerwca  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, zmienionego Zarządzeniem Nr 70/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2011r., Zarządzeniem Nr 57/2013 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2013r. oraz Zarządzeniem Nr  88/2015 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2015r.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik do Zarządzenia

Nr 55/2016 Wójta Gminy

Kleszczewo z dnia

30 grudnia 2016r.

 

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

URZĘDU GMINY  KLESZCZEWO

 

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

§ 1

Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kleszczewie, zwany dalej Regulaminem określa:  

1)    wymagania kwalifikacyjne pracowników,

2)    szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,

3)    warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego,

4)    warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)       pracodawcy  rozumie się przez  to Wójta Gminy Kleszczewo,

2)       pracownikach - rozumie się przez to osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Kleszczewo,

3)       wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się przez to wynagrodzenie wynikające z indywidualnie przyznanej danemu pracownikowi w umowie o pracę stawki i kategorii miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

1. Regulamin obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy  o pracę.

2. W zakresie określonym w Regulaminie obejmuje również pracowników zatrudnionych  na podstawie powołania.

§ 4

1.    Pracownikom odpowiednio do rodzaju pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonaniu, a także ilości i jakości świadczonej pracy, przysługują bądź mogą przysługiwać składniki wynagrodzenia określone w Regulaminie oraz składniki wynagrodzenia przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz  w ustawie z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. Nr 160 poz. 1080 ze zmianami).

2.    Pracownikom przysługują ponadto inne składniki wynagrodzenia, przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa  pracy.

 

Rozdział II

Wymagania kwalifikacyjne pracowników

 

§ 5

W zakresie wymagań kwalifikacyjnych pracowników  Urzędu Gminy  Kleszczewo obowiązują  wymagania ustalone w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników  samorządowych.

 

Rozdział III

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 6

1.       Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze  pracownika wynika z przyznanej mu przez pracodawcę kategorii zaszeregowania i kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

2.       Tabela miesięcznych  kwot wynagrodzenia zasadniczego jest określona w  załączniku nr 1 do Regulaminu.

3.       Wykaz stanowisk pracowniczych wraz z kategoriami zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego określa załącznik nr 3 do Regulaminu.

Rozdział IV

Warunki i sposób przyznawania dodatku  funkcyjnego

 

 

§ 7

 

1.    Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym przysługuje dodatek funkcyjny.

2.    Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr  2 do Regulaminu.

3.    Wykaz osób, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr  3 do Regulaminu.

 

Rozdział V

Warunki i sposób przyznawania dodatku  specjalnego

 

§ 8

 

1.      Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub  powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi może być przyznany dodatek specjalny.

2.      Dodatek specjalny przyznaje Pracodawca na czas określony, a w indywidualnych przypadkach – na czas nieokreślony.

3.      Dodatek specjalny przyznaje się  w wysokości nie przekraczającej:

a)    40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika,

b)    60% wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku pracownika, który nie posiada dodatku funkcyjnego.

4.      Dodatek specjalny może być cofnięty przed upływem czasu, na jaki został przyznany  jeżeli ustały przyczyny uzasadniające jego stosowanie.

5.      Przepisy dotyczące dodatku specjalnego nie stosuje się do pracowników  zatrudnionych na stanowisku obsługi.                                               

 

Rozdział VI

Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania  premii

 

§ 9

 

1.    Pracownikom obsługi przysługuje miesięczna premia w wysokości  25% wynagrodzenia zasadniczego.

2.    Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych przysługuje premia w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego z zastrzeżeniem  ust. 3.

3.    Sekretarzowi Gminy przysługuje  premia w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego.

4.    W marę posiadanych środków na wynagrodzenia premia dla pracowników, o których mowa w ust.  2 i 3  może zostać zwiększona do 15% wynagrodzenia zasadniczego.

5.    Decyzję o przyznaniu premii w określonej wysokości, pozbawieniu lub zmniejszeniu premii indywidualnej podejmuje Wójt.

6.    Premia wypłacana jest  z dołu, w okresach miesięcznych, w terminie  wypłaty wynagrodzeń.

7.    Premię otrzymują pracownicy, którzy właściwie wywiązują się z powierzonych im zadań , a w szczególności :

a)    starannie i terminowo wykonują obowiązki wynikające  z zakresu ich czynności i potrzeb pracodawcy,

b)    przestrzegają ustalonego czasu pracy,

c)    przestrzegają regulaminu pracy,

d)    przestrzegają  obowiązujących przepisów  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  ochrony przeciwpożarowej,

e)    wykorzystują czas pracy dla realizacji zadań,

f)    wykazują inicjatywę i aktywny stosunek do wykonywanej pracy,

g)    dbają o mienie zakładu pracy oraz wszelkie urządzenia, sprzęt i materiały stanowiące wyposażenie stanowiska pracy.

8.    Premia może ulec obniżeniu lub pracownik może stracić prawo do premii  w przypadku :

a)    niewłaściwego wykonywania zadań określonych w ust. 7,

b)    samowolnego opuszczenia stanowiska pracy,

c)    stwierdzenia przez właściwe organy kontroli i nadzoru nieprawidłowej działalności, które wystąpiły z bezpośredniej winy odpowiedzialnego pracownika,

d)    odmówienia wykonania polecenia służbowego,

e)    ukarania karą upomnienia lub nagany,

f)    spowodowania szkody w mieniu zakładu pracy,

g)    rozwiązania umowy z winy pracownika.

9.    Premia ulega zmniejszeniu proporcjonalnie za każdy dzień pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.               

 

Rozdział VII

Warunki przyznawania oraz warunki wypłacania  nagród

 

§ 10

1.    Pracownikowi, który wzorowo wypełnia swoje obowiązki, przejawia inicjatywę w pracy oraz  przyczynia się do podnoszenia jakości zadań wykonywanych przez Urząd Gminy  może być przyznana nagroda pieniężna z funduszu nagród.

2.    Postanowienia ust. 1 stosuje się również do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania.

3.    Nagroda  pieniężna ma  charakter indywidualny, uznaniowy  i jest przyznawana przez Wójta.

4.    Nagrody  mogą być przyznawane i wypłacane pracownikom w ciągu całego roku.

 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 11

1.    W sprawach nie uregulowanych  w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 902)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1786)

2.    Wszelkie zmiany regulaminu następują w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 

                  Załącznik Nr 1 do Regulaminu  wynagradzania pracowników

                                                                  Urzędu Gminy Kleszczewo                   

 

 

Tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria

zaszeregowania

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze ( w zł)

Maksymalne wynagrodzenie zasadnicze  ( w zł)

I

1100

1350

II

1120

1400

III

1140

1500

IV

1160

1700

V

1180

1800

VI

1200

1900

VII

1250

2000

VIII

1300

2100

IX

1350

2300

X

1400

2500

XI

1450

2700

XII

1500

2900

XIII

1600

3300

XIV

1700

3500

XV

1800

3700

XVI

1900

4000

XVII

2000

4300

XVIII

2200

5000

XIX

2400

5900

                                                                          

 

Załącznik Nr 2 do  Regulaminu wynagradzania

Pracowników Urzędu Gminy Kleszczewo                  

                                                                          

 

Tabela  stawek dodatku funkcyjnego

 

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent minimalnego wynagrodzenia zasadniczego

Kwota  dodatku

 funkcyjnego  (w zł)

1

do 40

do 440

2

do 60

do 660

3

do 80

do 880

4

do 100

do 1100

5

do 120

do 1320

6

do 140 

do 1540

7

do 190

do 2090