ZARZĄDZENIE Nr 56/2016

Wójta Gminy Kleszczewo

 z dnia 30 grudnia 2016r.

 

 

w sprawie :  ustalenia na terenie Gminy Kleszczewo lokali wyborczych      dostosowanych do potrzeb  osób niepełnosprawnych.

 

                                                      

                                    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz,U. z 2016r. poz. 446 ze zmianami),  art. 15a ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające  ustawę – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21 poz. 113 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Z dniem 01.01.2017r. na terenie Gminy Kleszczewo lokalami wyborczymi dostosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych są lokale :

1.     Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kleszczewie

2.     Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Tulcach.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.