ZARZĄDZENIE Nr  53/2012

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  28 grudnia 2012r.

 

 

 

w sprawie :   ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo  na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i wojny.

 

 

           

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. poz. 1591 ze zmianami) oraz   § 15 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kleszczewo  na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Kierownikom Referatów oraz  poszczególnym pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie :   ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo  na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i wojny.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r.