ZARZĄDZENIE  Nr 76/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  30 grudnia 2011r.

 

 

w sprawie :     ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. Nr 182 poz. 1228 ze zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r.  poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych przepisów  oraz dostosowania do przepisów o ochronie informacji niejawnych, zatwierdzam i wprowadzam do użytku  służbowego :

1.     Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.     Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania  informacji niejawnych oznaczonych  klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Kleszczewo, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Niniejszy Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo  oraz  instrukcja dotycząca sposobu  i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Kleszczewo dotyczy wszystkich pracowników Urzędu, którzy przetwarzają informacje niejawne oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przekazanych im zadań  dotyczących obronności państwa.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.