OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmujących działki położone w Kleszczewie, część działki położonej w Bylinie, działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce, teren położony w Gowarzewie pomiędzy ul. Siekierecką  i Trzecką, teren położony w Kleszczewie, działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Śródce, Gowarzewie i Szewcach, działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie, działkę nr ewid. 70/42, położoną w Komornikach oraz działki położone w Gowarzewie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczewo:

1)     Uchwały Nr XXXVII/295/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,

2)     Uchwały Nr XXXVII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,

3)     Uchwały Nr XXXVII/297/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,

4)     Uchwały Nr XXXVII/298/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,

5)     Uchwały Nr XXXVII/299/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,

6)     Uchwały Nr XXXVII/300/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,

7)     Uchwały Nr XXXVII/301/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,

8)     Uchwały Nr XXXVII/302/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.,

9)     Uchwały Nr XXXVII/303/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

 Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian planu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: urzad@kleszczewo.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4,63-005 Kleszczewo, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo.Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.