Zarządzenie Nr 24/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  31 marca 2017r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust.  2 Uchwały Nr XXIII/162/2016   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/162/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/170/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXXVI/189/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXXVII/197/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., wprowadza się następujące zmiany:

1.    Po stronie dochodów:

 

1) W  § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów  o  559.482,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 559.482,00 zł,

 

 

 2) W  § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.401,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do uchwały budżetowej,

 

 

2.  Po stronie wydatków:

1) W§ 2 ust. 1

-  zwiększa  się łączna kwotę wydatków  o  559.482,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o   559.482,00 zł

 

 

 

2) W § 2 ust 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.401,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do uchwały budżetowej,

 

5. W § 6 ust.1 pkt. 2 zwiększa się o 25.000,00 zł dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

 

                                                                                  

               Wójt Gminy

 

                                                            mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 24/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 marca 2017r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje na następujące cele:

- w rozdziale 75101,   2.401,00 zł na zakup dodatkowych urn wyborczych,

- w rozdziale 80104, 503.088,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zadania na prowadzenie przedszkoli zostały pokryte z środków własnych gminy w związku z powyższym wprowadzona dotacja daje możliwość przeniesienia środków własnych Gminy na inne cele tj. 440.0000 zł na usługi remontowe, 10.118,00 zł na pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkoli samorządowych poza terenem Gminy, 25.0000,00 zł uzupełnienie środków na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Ziminie wg stawek z najbliższej Gminy prowadzącej oddział przedszkolny tj. Gminy Rokietnica oraz 27.970,00 zł uzupełnienie wynagrodzeń do pracowników obsługi w oświacie.

- w rozdziale 85230, 22.993,00 zł środki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- w rozdziale 85415,  31.000,00 zł środki na dofinansowanie świadczeń  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017r,

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto środki między paragrafami w ramach tego samego działu.

W rozdziale 92695 przesunięto plan na zakupy celem ubiegania się o środki na realizację zadania „Skwerek wiejski ciekawym miejscem rekreacji w miejscowości Śródka”.

 

               Wójt Gminy

 

                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz