Zarządzenie Nr 31/2017

 Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  17 maja 2017r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej  na 2017r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XXIII/162/2016   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/162/2016  Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,  Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  31 marca  2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r., Uchwałą Nr XXVIII/203/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,  Zarządzeniem Nr 27/2017 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia  25 kwietnia  2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.,Uchwałą Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 maja  2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanej dotacji celowej oraz przesunięciu wydatków  między paragrafami w ramach tego samego działu:

1.    Po stronie dochodów:

 

1) W  § 1 ust. 1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów  o  32.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 32.100,00 zł,

 

 

 2) W  § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 4.159,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do uchwały budżetowej,

 

2.  Po stronie wydatków:

1) W§ 2 ust. 1

-  zwiększa  się łączna kwotę wydatków  o  32.100,00  zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o   32.100,00 zł

 

2) W § 2 ust 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 4.159,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 3 do uchwały budżetowej,

3.    W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 4  do niniejszego Zarządzenia, co odpowiednio zmienia   treść  załącznika nr 10 do uchwały budżetowej,

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

 

                                                                                  

                    Wójt Gminy

 

                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 31/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 maja 2017r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące kwoty dotyczące zmiany wysokości dotacji:

- w rozdziale 85195 dotacja w wysokości  1.659,00 zł na świadczenia opieki zdrowotnej.

- w rozdziale 85213  dotacja w wysokości 929,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne. Po stronie wydatków kwota zwiększona o środki własne Gminy  tj.  233,00 zł przesunięta z rozdziału 85214

- w rozdziale 85216 ,   zwiększenie o 27.012,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- w rozdziale 85228 zwiększenie o 2.500,00 zł na organizowanie i  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W celu płynnego realizowania wydatków przesunięto wydatki w ramach działów.

 

               Wójt Gminy

 

                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz