Z a r z ą d z e n i e Nr 72/2017

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 21 listopada 2017r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/162/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Przenosi się plan wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach wydatków bieżących

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2017r.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 72/2017 z dnia 21 listopada 2017r.

 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- rozdział 70004- dokonano przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pozostałe odsetki (dotyczy wyroku za niedostarczony lokal na rzecz Spółdzielni Nabywców i Najemców Zasobów Mieszkaniowych Nagradowice).

Dz. 710 Działalność usługowa:

-rozdział 71012 - dokonano przesunięć między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na pozostałe usługi w zakresie geodezji.

Dz. 750 Administracja publiczna:

- rozdział 75023 - dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów , usług pozostałych oraz na szkolenia pracowników.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75412- dokonano przesunięć między paragrafami celem zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP, pozostałe usługi oraz opłaty telekomunikacyjne.

- rozdział 75421- dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów (plandeki – zarządzanie kryzysowe).

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz