OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

1)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce;

2)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren położony w Kleszczewie;

3)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2017 r. poz. 1073 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXVII/297/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVII/299/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 sierpnia 2018 r. do 4 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godz. od 7:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  19 września 2018 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Kleszczewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy    w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, lub urzad@kleszczewo.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2018 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kleszczewo reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, tel: 61 817 60 17,  fax: 61 817 61 84, e-mail: urzad@kleszczewo.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: g.przepiora@kleszczewo.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu  i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.