Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

Zgodnie z art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo , ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail: urzad@kleszczewo.pl,
 tel.:
061 817 60 17.

2.      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kleszczewo.pl  oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy ul. Poznańska 4.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.

4.     Pani/Pana dane będą przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności na podstawie:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)    art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)     art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)    art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym;

5.     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności:

a)      instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,

b)      podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli uprzednio wyraził Pan/Pani taką zgodę
i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie.

8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej

9.     Pani/Pana dane nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.