OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo:

1)   w zakresie części tekstowej;

2)   obejmującej działkę nr ewid. 15/72, położoną w Kleszczewie;

3)   obejmującej działkę nr ewid. 355/2 położoną w Szewcach obręb Gowarzewo oraz 113 położoną   w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej;

4)   obejmującej tereny położone w Nagradowicach oraz Śródce;

5)   obejmującej tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 pod realizację ścieżki rowerowej;

6)   obejmującej działkę nr ewid. 19/5, położoną w Śródce;

7)   obejmującej działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/22 i część 146/21, zlokalizowane w Tulcach.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczewo Uchwały Nr XLVI/375/2018 z dnia 26 września 2018 r., Uchwały Nr XLVI/376/2018 z dnia 26 września 2018 r., Uchwały Nr XLVI/377/2018 z dnia 26 września 2018 r., Uchwały Nr XLVI/379/2018 z dnia  26 września 2018 r., Uchwały Nr XLVI/381/2018 z dnia 26 września 2018 r., Uchwały Nr XLVI/382/2018  z dnia 26 września 2018 r. oraz Uchwały Nr XLVII/391/2018 z dnia 16 października 2018 r.

 Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmian planu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa   w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: urzad@kleszczewo.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Wójt Gminy spełnia obowiązek informacyjny przekazując Państwu poniższe dane:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kleszczewo reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, tel: 61 817 60 17,  fax: 61 817 61 84, e-mail: urzad@kleszczewo.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: g.przepiora@kleszczewo.pl. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiorcami, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zapewniające oprogramowanie przetwarzające dane. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania planu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określają ustawy: z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji  podanych danych i prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.