Zamawiający:
Gmina Kleszczewo/ Gmina Krzykosy

Tytuł przetargu:
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy - UNIEWAŻNIONY

CPV:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45315600-0 Instalacje niskiego napięcia;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:

1. Nie podlegają wykluczeniu tj.:

1.1. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy - obligatoryjne przesłanki wykluczenia.


1.2. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 ustawy w poniższym zakresie - Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł.

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

2.3.1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie umowę dostawy co najmniej 100 instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej o łącznej wartości min. 1.500.000,00zł brutto.
2.3.2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą (projektanta), posiadającą kwalifikacje do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadać doświadczenie w postaci zaprojektowanych minimum 25 instalacji fotowoltaicznych
b) dysponuje co najmniej jedną osobą (projektanta), posiadającą kwalifikacje doprojektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
c) dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownika robót), posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadać doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,
d) dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownika robót), posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej


Termin realizacji:
7 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Karolina El-Masri-Jankiewicz

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, należy złożyć: do dnia 29.07.2020 do godz. 11:00

Oferty można składać do:
2020-07-29 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-07-29 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
2. Otwarcie ofert poprzez transmisję online na stronie https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo w dniu 29.07.2020 o godz. 12:00

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Gwarancja - 20%
Czas reakcji na zgłoszenie awarii na wezwanie - 20%


Wadium:
50.000,00zł

Uwagi:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy nie podlegająwykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 oraz spełniają warunkiudziału w postęp.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:
2.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp.,
2.3 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administ o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
2.4 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zam publ,
2.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 2 ppkt 2.1–2.4 odnośnie tego podmiotu,
2.6 po zamieszczeniu przez Zamawiającemu (Zam.) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,Wykonawca w terminie 3 dni przekaże Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) Dokumenty potwierdz, że wykonawca jest ubezp od odp. cyw. w zakresie prowadz działaln związanej zprzedm zam na sumę gwar co najmniej 5.000.000,00 zł.;
b) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadz działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu wraz z opisem określającymzakres dostaw, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniemdowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,są referencje bądź inne dokum wystaw przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasad przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokum - oświadczeniewykonawcy.
c) b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także podaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. W niniejszym postępowaniu Zam. będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
5. Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
6. We wszelkiej koresp związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wykonawcy posługują się numeremogłoszenia (TED lub ID postępowania).
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam publ musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lubwniosku oraz do formularza do komunikacji.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazyw przy ich użyciu opisane zostały w regulaminiekorzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
11. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na na miniPortalu
12. Informacje dot. RODO, ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, znajdują się w SIWZ.
13. miniPortal - identyfikator postępowania: 7e845dfa-ae44-447b-81a4-547f4825fdf8
14. Zamówienie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego pod numerem 2020/S 074-175940 w dniu 15.04.2020r.


Firmy uczestniczące