Zamawiający:
Gmina Kleszczewo i Gmina Krzykosy

Tytuł przetargu:
Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy- UNIEWAŻNIONY

CPV:
42511110-5 Pompy grzewcze
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjno-wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacje cieplne
45317000-2 Instalacje elektryczne
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
42511110-5 Pompy grzewcze
45262220-9 Wiercenie studni wodnych
51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
44622100 -7 Urządzenia do odzyskiwania ciepła


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 214.000 euro

Warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu tj.:

1.1. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy - obligatoryjne przesłanki wykluczenia.


1.2. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 ustawy w poniższym zakresie - Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Uwaga: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł.

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

2.3.1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie umowę dostawy co najmniej 30 gruntowych pomp ciepła o mocy do 30 kW każda w ramach jednego zamówienia wraz z wykonaniem instalacji oraz opracowaniem dokumentacji technicznej i geologicznej.
2.3.2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą (Instalatora), posiadającą kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii (pompy ciepła) i która posiada certyfikat EUCERT bez względu na termin ważności (dla Zamawiającego istotny jest sam fakt posiadania dokumentu) lub równoważny.


Termin realizacji:
10 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Karolina El-Masri-Jankiewicz

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, należy złożyć: do dnia 26.06.2020 do godz. 11:00

Oferty można składać do:
2020-06-26 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2020-06-26 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online na stronie https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo w dniu 26.06.2020 godz. 12:00.

Kryteria wyboru:
Cena -60%
Gwarancja 20%
Czas reakcji na zgloszenie awarii na wezwanie- 20%


Wadium:
50.000 zł

Uwagi:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy nie podlegająwykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 oraz spełniają warunkiudziału w postęp.
2. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:
2.1 informację z Krajowego Rejestru Karnego,
2.2 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gosp.,
2.3 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administ o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
2.4 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zam publ,
2.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 2 ppkt 2.1–2.4 odnośnie tego podmiotu,
2.6 po zamieszczeniu przez Zamawiającemu (Zam.) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,Wykonawca w terminie 3 dni przekaże Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu:
a) Dokumenty potwierdz, że wykonawca jest ubezp od odp. cyw. w zakresie prowadz działaln związanej zprzedm zam na sumę gwar co najmniej 1.500.000,00 zł.;
b) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okresprowadz działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu wraz z opisem określającymzakres dostaw, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniemdowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,są referencje bądź inne dokum wystaw przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasad przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokum - oświadczeniewykonawcy.
c) Wykaz osób potwierdz, że wykonawca dysponuje osobą posiad kwalifik do instal instalacji pompy ciepła iktóra posiada certyfikat EUCERT bez względu na termin ważności lub równoważny wraz z informacją na tematjej kwalifik zawod. i zakresu wykonyw przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tąosobą
4. W niniejszym postępowaniu Zam. będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
5. Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
6. We wszelkiej koresp związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wykonawcy posługują się numeremogłoszenia (TED lub ID postępowania).
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam publ musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lubwniosku oraz do formularza do komunikacji.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazyw przy ich użyciu opisane zostały w regulaminiekorzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
9. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lubelektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.
10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
11. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne sąna na miniPortalu
12. Informacje dot. RODO, ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, znajdują się w SIWZ.
13. miniPortal - identyfikator postępowania:38cc316b-4ae7-44b4-bbab-40d516df276c
14. Zamówienie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego pod numerem 2020/S 090-214211 w dniu 08.05.2020r.


Firmy uczestniczące