Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami) oraz uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2020 r.

Wójt Gminy Kleszczewo

ogłasza otwarte konkursy ofert

na wykonanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2020 r.

 

1.    Konkurs nr 1/2020 pod nazwą: „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

2.    Konkurs nr 2/2020 pod nazwą: „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”

3.    Konkurs nr 3/2020 pod nazwą: „Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”

4.    Konkurs nr 4/2020 pod nazwą: : „Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

 

Załącznik nr 1 – ocena formalna

Załącznik nr 2 – ocena marytoryczna

 

Ogłoszenie o naborze na kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych