Zamawiający:
Gmina Kleszczewo/Gmina Krzykosy

Tytuł przetargu:
Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

CPV:
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09332000-5 Instalacje słoneczne
44112110-5 Konstrukcje dachowe
45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71300000-1 Usługi inżynieryjne
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
71314100-3 Usługi elektryczne
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71334000-8 Różne usługi inżynieryjne
71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:

1. Nie podlegają wykluczeniu tj.:

1.1. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy - obligatoryjne przesłanki wykluczenia.


1.2. Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 4 ustawy w poniższym zakresie - Zamawiający wykluczy z postępowania o zamówienie Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Uwaga: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł.

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:

2.3.1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie umowę dostawy lub robót budowlanych co najmniej 100 instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach jednego zamówienia o łącznej wartości min. 1.500.000,00zł brutto.
2.3.2. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (na postawie §2 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał/wykonuje dokumentacje projektowe na łączną ilość co najmniej 50 instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług.

2.3.3. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż:
a) dysponuje co najmniej jedną osobą (projektanta), posiadającą kwalifikacje do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadać doświadczenie w postaci zaprojektowanych minimum 25 instalacji fotowoltaicznych
b) dysponuje co najmniej jedną osobą (projektanta), posiadającą kwalifikacje doprojektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
c) dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownika robót), posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadać doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy, robót lub koordynatora całości zadania w odniesieniu do wykonania minimum 25 instalacji fotowoltaicznych,
d) dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownika robót), posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu - oznacza to, że w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie sumuje się. W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dostaw lub dokumentacji projektowej przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie minimum wymaganych dostaw i/lub dokumentacji projektowych samodzielnie.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1117).


Termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy z zachowaniem terminów pośrednich tj.:
1) termin rozpoczęcia prac projektowych - w dniu podpisania umowy
2) termin zakończenia prac projektowych - do 10 tygodni licząc od dnia podpisania umowy
3) termin rozpoczęcia robót budowlanych dla poszczególnych Lokalizacji- po upływie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do przystąpienia do prac do siedziby Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym i mieszkańcem, przy czym zgłoszenie gotowości do przystąpienia do prac może nastąpić po uzyskaniu akceptacji dokumentacji projektowej dla poszczególnej Lokalizacji.


Osoba odpowiedzialna:
Karolina El-Masri-Jakiewicz

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo-, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Oferty można składać do:
2020-09-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-09-21 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo-Sala konferencyjna -parter

Kryteria wyboru:
1.Cena 60%
2.Współczynnik temperaturowy Pmax modułu fotowoltaicznego 10%
3. Gwarancja producenta na falownik fotowoltaiczny 15%
4. Gwarancja produktowa (producenta) na moduł fotowoltaiczny 15%


Wadium:
50.000 zł

Uwagi:
1. W niniejszym postępowaniu Zam. będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
2. Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3. We wszelkiej koresp związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wykonawcy posługują się numeremogłoszenia (TED lub ID postępowania).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam publ musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lubwniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazyw przy ich użyciu opisane zostały w regulaminiekorzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na na miniPortalu
9. Informacje dot. RODO, ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, znajdują się w SIWZ.
10. miniPortal - identyfikator postępowania: e98cf5cc-d9a0-4add-9e4c-be896f3328b9
11. Zamówienie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego pod numerem 2020/S 148-362640 w dniu 03.08.2020r.

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 21.09.2020.Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Firmy uczestniczące