Zarządzenie Nr 65/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 września 2020r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 695 ze zm.) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1.    § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w kwocie   62 750 633,34 zł,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie        55 312 516,14 zł

2) dochody majątkowe w kwocie    7 438 117,20 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują, w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 15 442 075,31 zł.,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały.

2)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.148.554,20 zł.”

 

   

2.    Dokonuje  się przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w zakresie wydatków bieżących i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ 1. Po zmianach  łączna kwota wydatków  budżetu na 2020 r.  wynosi   87 889 248,91 zł   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie  53 436 630,74 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 34 452 618,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15 442 075,31 zł, 

zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości  25.074.558,32 zł.”

 

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    Załącznik Nr 5 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

6.    Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2020 r.

                                                                                                             

                                                                                                           

 

                                                                                              

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 65/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 28 września 2020 r.

 

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze :

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80153 § 2010 przeniesienie w celu właściwego zaliczenia otrzymanej dotacji w ramach zadań zleconych do realizacji, a nie zadań własnych wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 

 

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80153 przeniesienia  w celu właściwego zakwalifikowania ponoszonych wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

- rozdział 80101 przeniesienie  z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdziale 80104 Przedszkola.

- rozdział 80104 Przedszkola zapewnienie środków finansowych do limitów wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na zadaniu Budowa przedszkola samorządowego  w Kleszczewie oraz Budowa przedszkola samorządowego  (dokumentacja) - poprawa jakości życia mieszkańców.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 przeniesienie wydatków bieżących w ramach realizacji programu „Akademia kompetencji cyfrowych dla Województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego” na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.