Zarządzenie Nr 71/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 2 listopada 2020r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 695 ze zm.) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.  z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1.    § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w kwocie  65.164.455,05  zł.,

    z tego:

1) dochody bieżące w kwocie        57.689.418,02 zł

2) dochody majątkowe w kwocie     7.475.037,03 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują, w szczególności:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 17.756.544,93 zł.,  zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały.

2)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.148.554,20 zł.”

 

   

2.    Dokonuje  się przesunięć między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w zakresie wydatków bieżących i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ 1. Po zmianach  łączna kwota wydatków  budżetu na 2020 r.  wynosi   90.303.070,62 zł.  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

     z tego:

1)  wydatki bieżące w kwocie  55.947.900,81 zł,

2)  wydatki majątkowe w kwocie 34.355.169,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

 

 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  17.756.544,93 zł, 

zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości  25.118.058,32 zł.”

 

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2020 r.

                                                                                                            

                                                                                                           

 

                                                                                             

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 71/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 2 listopada 2020 r.

 

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze :

 

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85501 zwiększenie dotacji celowej na zadanie związane z wypłata świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 +”.

 

 

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków bieżących.

 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozdział 75412 i 75421 zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków bieżących.

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101, 80104, 80195 zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków bieżących.

 

Dz.855 Rodzina

- rozdział 855 zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”.

 

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90004 zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków bieżących.

 

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.