Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Gmina Krzykosy

Tytuł przetargu:
Dostawa i montaż gruntowych pomp ciepła wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i geologicznej na terenie Gminy Kleszczewo oraz Gminy Krzykosy

 

CPV:
42511110-5 Pompy grzewcze

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjno-wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacje cieplne

45317000-2 Instalacje elektryczne

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

42511110-5 Pompy grzewcze

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

44622100 -7 Urządzenia do odzyskiwania ciepła


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy:

1.Nie podlegają wykluczeniu tj.:

-Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy – obligatoryjne przesłanki wykluczenia.-Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 .

2.Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

B) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1.500.000,00 zł.

c)zdolności technicznej lub zawodowej:

-Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie umowę dostawy co najmniej 30 gruntowych pomp ciepła w ramach jednego zamówienia wraz z wykonaniem instalacji oraz opracowaniem dokumentacji technicznej i geologicznej lub wykonał co najmniej 30 gruntowych pomp ciepła  wraz z wykonaniem instalacji oraz opracowaniem dokumentacji technicznej i geologicznej w ramach kilku zamówień w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, przy czym okres ten liczony jest od dnia podpisania najwcześniej podpisanej umowy wskazanej w wykazie dostaw do dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego(odbioru) do umów wskazanych w wykazie dostaw.

-Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej jedną osobą (Instalatora), posiadającą kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii (pompy ciepła) i która posiada certyfikat EUCERT bez względu na termin ważności (dla Zamawiającego istotny jest sam fakt posiadania dokumentu) lub równoważny.

.


Termin realizacji:
9 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Magdalena Trubłajewicz – sprawy formalne

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Oferty można składać do:
2021-02-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-02-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo- Sala konferencyjna-parter

Kryteria wyboru:
1. Cena 60%
2. Gwarancja 20%

3.Czas reakcji na zgłoszenie awarii  na wezwanie -20%

Wadium:

50 000 zł
Uwagi:
1. W niniejszym postępowaniu Zam. będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ustawy Pzp.
2. Komunikacja między Zam. a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
3. We wszelkiej koresp związanej z niniejszym postępowaniem Zam. i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęp o udzielenie zam publ musi posiadać konto na ePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania oferty lubwniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznychkopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazyw przy ich użyciu opisane zostały w regulaminiekorzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz regulaminie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania naePUAP.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na na miniPortalu
9. Informacje dot. RODO, ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu, znajdują się w SIWZ.


Przesłane w formie elektronicznej do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 09.12.2020 r.

Opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego pod nr 2020/S 243-601162 w dniu 14.12.2020r.

Na stronie internetowej Gminy Kleszczewo http://bip.kleszczewo.pl w dniu 14.12.2020r.

Na platformie miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ w dniu 14.12.2020r. identyfikator postępowania: da7320fd-ccb6-46ea-bf8e-00549557666a

 

UWAGA!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 17.02.2021 R!!!!. Godzina składania i otwarcia ofert pozosaje bez zmian.