Na podstawie art. 257 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 ust.  2  Uchwały Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XV/106/2019   Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r.  w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.    Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie wydatków bieżących w ramach działu

 

§ 2.

1.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2020 r.

                                                                                                            

                                                                                                           

 

                                                                                             

 

                                                                                                       Wójt      

 

                                                                                                Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia  Nr 86/2020

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2020 r.

 

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

Dz.750 Administracja publiczna

- rozdział 75075 dokonano przesunięć między paragrafami w ramach funduszu sołeckiego Nagradowice

 

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-rozdział 75412 przeniesienie pomiędzy paragrafami w celu realizacji wydatków bieżących

 

Dz.801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80101, 80104, 80150 przesunięcia między rozdziałami i paragrafami na  wniosek Dyrektorów poszczególnych szkół

 

Dz. 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina:

Dokonano przesunięć między paragrafami na wniosek Kierownika OPS

 

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 przeniesienia związane z realizacją wydatków bieżących

 

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92109 przeniesienie pomiędzy paragrafami w celu realizacji wydatków bieżących

 

 

 

                                                                                                          Wójt   

 

                                                                                                Bogdan Kemnitz